Bajzáth Sándor, Tóth Eszter Zsófia, Rácz József: Repülök a gyógyszerrel – A kábítószerezés története a szocialista Magyarországon

Bajzáth Sándor, Tóth Eszter Zsófia, Rácz József: Repülök a gyógyszerrel – A kábítószerezés története a szocialista Magyarországon

2010 nyarán Tóth Eszter Zsófia levéltári munkája során bukkant rá dr. Kisszékelyi Ödön orvos 1974-es levelére, amelyben Aczél György politikus figyelmét hívta fel a fiatalok között terjedő kábítószerezésre. Ez lett az alapja annak a kutatásnak, amit Rácz Józseffel és Bajzáth Sándorral közösen elkezdtek, és aminek az eredményeit ebben a könyvben összegzik. Nemcsak a levéltárak anyagaira támaszkodtak, hanem begyűjtötték a korabeli rendőrségi jelentéseket, újságcikkeket, és számos életút- és témainterjút készítettek akkori szakértőkkel, szerhasználókkal.

Geert Mak: Amszterdam : egy város életrajza

Geert Mak: Amszterdam : egy város életrajza

Rendhagyó életrajzi kötet, mely egyben kezeli a város és Németalföld történetét. Hogyan vált az egyszerű halászfaluból kereskedelmi központ? Hogyan változtatta meg a reformációt követően a protestáns etika a a közgondolkodást? Mi volt a németalföldi festészet gazdasági haszna? Erről szól a könyv.

Szatmáry Zoltán – Aszódi Attila: Csernobil : tények, okok, hiedelmek

Szatmáry Zoltán – Aszódi Attila: Csernobil : tények, okok, hiedelmek

Cser­no­bil. Ez az ukrán kis­vá­ros las­san húsz éve fo­ga­lom, amely­ről szak­em­be­rek, po­li­ti­ku­sok és maga a bi­zony­ta­lan­ság­nak ki­tett nagy­kö­zön­ség vi­tat­ko­zik. Az ott tör­tén­tek va­ló­szí­nű­leg örök­re a vi­lág­tör­té­ne­lem ré­szé­vé vál­tak, akár­csak Pom­pei vagy Hi­ro­si­ma tra­gé­di­á­ja.A szer­zők ez­út­tal szak­em­be­rek és nem új­ság­írók, ezért szak­sze­rű­en ugyan­ak­kor min­den­ki szá­má­ra ért­he­tő módon is­mer­te­tik a cser­no­bi­li atom­erő­mű tí­pus­hi­bá­it, a sú­lyos bal­eset okait és le­fo­lyá­sát, va­la­mint az ahhoz ve­ze­tő mű­sza­ki, tár­sa­dal­mi és po­li­ti­kai oko­kat, a ki­bo­csá­tott ra­dio­ak­tív szennye­zés föld­raj­zi el­osz­lá­sát és annak egész­ség­ügyi kö­vet­kez­mé­nye­it.

A Global History of Execution and the Criminal Corpse

A Global History of Execution and the Criminal Corpse

Through studies of beheaded Irish traitors, smugglers hung in chains on the English coast, suicides subjected to the surgeon’s knife in Dresden and the burial of executed Nazi war criminals, this volume provides a fresh perspective on the history of capital punishment.

Sportdiktatur : Bewegungskulturen im nationalsozialistischen Österreich

Sportdiktatur : Bewegungskulturen im nationalsozialistischen Österreich

Primäre Intention des Buches ist die Reduktion des enormen österreichischen Forschungsdefizit zur Aufarbeitung des Sportlebens unter dem NS-Regime. Daher wird der gesamte Bereich des Sportes im Territiorium Österreichs zwischen 1938 und 1945 dargestellt: Der Breiten- und Spitzensport, Massen- und Minderheitensport, den Vereins- und Jugendsport sowie der Sport der Formationen. Auf Grund der Materialfülle wird die Überblicksdarstellung von einer Detailanalyse zu drei Zeitpunkten begleitet: In den Monaten nach dem “Anschluss”, rund um den Kriegsbeginn und in der Endphase des Regimes nach Stalingrad.

Les messagers volants en terre d’Islam

Les messagers volants en terre d’Islam

Le pigeon voyageur a joué un rôle primordial en terre d’Islam dès le début du califat abbasside (fin du VIIIe siècle). Des vallées du Tigre et de l’Euphrate qui en furent sans doute le berceau, il gagna l’Orient comme l’Occident (Andalus et Sicile). Mais nul État ne lui attacha plus de prix que celui des Mamelouks qui couvrit l’Empire d’un dense réseau de colombiers, des rives de l’Euphrate en Syrie du Nord au bord de la mer Rouge en Égypte.

Ten Journeys to Cameron’s Farm : An Australian Tragedy

Ten Journeys to Cameron’s Farm : An Australian Tragedy

Three decades after what he called ‘a dreadful air crash, almost within sight of my windows’ Robert Menzies wrote ‘I shall never forget that terrible hour; I felt that for me the end of the world had come…’ Ten Journeys to Cameron’s Farm tells the lives of the ten men who perished in Duncan Cameron’s Canberra property on 13 August 1940: three Cabinet ministers, the Chief of the General Staff, two senior staff members, and the RAAF crew of four. The inquiries into the accident, and the aftermath for the Air Force, government, and bereaved families are examined.

Travels of a Country Woman

Travels of a Country Woman

The former Lera Margaret Ussery, born in post-Victorian Tennessee, began her colorful adventures in 1896. Travels of a Country Woman, begins with the family’s emergence from the Depression, initially by way of a trip from Columbia, Tennessee, to the Chicago World’s Fair in 1933. They traveled by “Elizabeth T,” the family Model T Ford and Lera wrote articles about the “Flivver” trip for the Nashville Banner.

/* */