Hargittai Balázs, Hargittai István: A marslakók bölcsessége

Hargittai Balázs, Hargittai István: A marslakók bölcsessége

Ez a könyv öt híres tudósról szól, akik hasonló pályát futottak be a huszadik század rögös körülményei között. Hargittai Balázs és Hargittai István könyve az öt tudós írásaiból vett idézeteken keresztül mutatja be nézeteiket, érzéseiket és bölcsességüket, amihez a szerzők megjegyzéseket is fűznek. Mindezek együtt magával ragadó, emlékezetes és időnként provokatív olvasmányt nyújtanak.

Roger Penrose: A császár új elméje

Roger Penrose: A császár új elméje

Utazás a mesterséges intelligencia, a Turing-gépek, a formális matematikai rendszerek, a Gödel-féle eldönthetetlenség, a Mandelbrot-halmaz, a kvantummechanika meghökkentő paradoxonjai, a kozmológia, a fekete és fehér lyukak, a Hawking-sugárzás, az entrópia és az agy szerkezetének világába korunk legnagyobb hatású matematikai fizikusa segítségével közérthetően, nemcsak szakmabeliek számára.

Ropolyi László: Az internet természete

Ropolyi László: Az internet természete

Az Internet széleskörű használata nem csupán a levelezési, kapcsolatépítési, olvasási, tanulási, könyvtárazási, publikálási, munkavégzési és szórakozási szokásainkat változtatja meg, hanem gyökeresen átalakítja az emberi élet évezredek óta megszokott kereteit is. Az Internet egy új emberi létforma, a hálólét kibontakozásának biztosítéka, hajtóereje és meghatározó eszköze. Vajon hogyan lehetséges ez? Vajon az Internet miféle adottságai, szerkezetének, használatának, működésmódjának miféle jellegzetességei teszik ezt lehetővé? Ebben a könyvben ezekre a kérdésekre keresik a választ.

Neumann János válogatott írásai

Neumann János válogatott írásai

Neumann János ritkán tapasztalható tudományos közmegegyezés szerint a XX. század egyik meghatározó, a legjelentősebbek közé tartozó tudósa volt, aki sok területen hozott létre maradandó alkotásokat. A kötet a Principia Philosophiae Naturalis (A természetfilozófia alapelvei) könyvsorozatba illeszkedve Neumann János fizikai, matematikai és technikai problémákkal foglalkozó tanulmányait tartalmazza, továbbá teljes terjedelmében magába foglalja „A számológép és az agy” című művét is.

Csermely Péter: Bloghálózatos életfilozófiám

Csermely Péter: Bloghálózatos életfilozófiám

A Cser­mely­Blog írá­sai 2009 végén je­len­tek meg elő­ször. A be­jegy­zé­sek szé­les­kö­rű fi­gyel­met kel­tet­tek; a blog le­töl­té­se­i­nek a száma két év alatt meg­kö­ze­lí­tet­te az egy­mil­li­ót. Az Ol­va­só azon­ban most nem­csak két év vá­lo­ga­tott blog­be­jegy­zé­se­it tart­hat­ja a ke­zé­ben, hanem ennél jóval töb­bet, új­sze­rűb­bet is. A tö­mö­rí­tet­tés ak­tu­a­li­zált írá­sok­ban ez­út­tal ugyan­is meg­ha­tá­ro­zott, egy­más­ra épülő sor­rend sze­rint mé­lyed­het el az ér­dek­lő­dő.

Scientific Programming: C-language, Algorithms And Models In Science

Scientific Programming: C-language, Algorithms And Models In Science

The book teaches a student to model a scientific problem and write a computer program in C language to solve that problem. To do that, the book first introduces the student to the basics of C language, dealing with all syntactical aspects, but without the pedantic content of a typical programming language manual. Then the book describes and discusses many algorithms commonly used in scientific applications (e.g. searching, graphs, statistics, equation solving, Monte Carlo methods etc.).

Learning IPhone Game Development with Cocos2D 3.0

Learning IPhone Game Development with Cocos2D 3.0

‘This book is an easy-to-follow, step-by-step beginner’s guide covering the full process of creating a game. It is packed with examples and illustrations, with comprehensive coverage of each topic. If you want to learn how to make games using the Cocos2D framework, this book is for you. If you would like to build a good foundation for a career in game development as an independent game developer or at a game studio, or if you just want to make games as a hobby, then you’ll love this book.

CUDA Fortran for Scientists and Engineers : Best Practices for Efficient CUDA Fortran Programming

CUDA Fortran for Scientists and Engineers : Best Practices for Efficient CUDA Fortran Programming

CUDA Fortran for Scientists and Engineers shows how high-performance application developers can leverage the power of GPUs using Fortran, the familiar language of scientific computing and supercomputer performance benchmarking. The authors presume no prior parallel computing experience, and cover the basics along with best practices for efficient GPU computing using CUDA Fortran. To help you add CUDA Fortran to existing Fortran codes, the book explains how to understand the target GPU architecture, identify computationally intensive parts of the code, and modify the code to manage the data and parallelism and optimize performance.